Skupščina Mednarodnega Propeler kluba pristanišča Koper je na svojem zasedanju dne 10.3.2005 in dne 20.4.2005 sprejela naslednji

S T A T U T

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

Ta statut je sprejet v skladu z določili Zakona o društvih in statutarnimi določili Mednarodnih Propeler klubov – The International Propeller Clubs.

 

II. IME, SEDEŽ IN OBMOČJE DELOVANJA KLUBA

2. člen

Ime kluba se glasi: Mednarodni Propeler klub pristanišča Koper, društvo za promocijo pomorske dejavnosti. V italijanščini se ime kluba glasi: Propeller club internazionale del porto di Capodistria,
associazione per la promozione del'attivita marittima. Skrajšano ime kluba se glasi: Mednarodni Propeler klub pristanišča Koper.
Skrajšano ime v italijanščini se glasi: Propeller club internazionale del porto di Capodistria.
Skrajšano ime v angleščini se glasi: The International Propeller Club Port of Koper.
Sedež kluba je v Kopru, Vojkovo nabrežje 38.


3. člen

Mednarodni Propeler klub pristanišča Koper (v nadaljevanju klub) deluje na območju Republike Slovenije in v tujini v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in v skladu s statutarnimi pravili Mednarodnih Propeler klubov, če niso v koliziji s slovensko zakonodajo. Klub je pravna oseba zasebnega prava v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in vpisan v register društev pri Upravni enoti Koper.


4. člen

Klub je član Mednarodnih Propeler klubov – The International Propeller Clubs (v nadaljevanju: The International).

1

III. NAMEN IN NALOGE KLUBA

5. člen

Namen ustanovitve in naloge kluba so:

- promocija, podpora in razvoj pomorske dejavnosti za izboljšanje medsebojnih in mednarodnih odnosov;
- promocija trgovine, odnosov z javnostjo in prijateljskega sodelovanja za doseganje skupnih ciljev med ljudmi, ki so angažirani in zainteresirani za dejavnosti, ki so povezane s pomorskim, kopenskim in letalskim transportom;
- spodbujanje tehničnega usposabljanja, kulturnega in strokovnega izobraževanja vseh pripadnikov gospodarskih in strokovnih kategorij, ki so povezane s pomorsko dejavnostjo ter mednarodnim in domačim transportom;
- promocija srečanj in sestankov med ljudmi, katerih skupni napori omogočajo doseganje določenih ciljev tudi v sodelovanju z drugimi mednarodnimi in nacionalnimi organizacijami, ki imajo podobne cilje. Klub promovira in razvija prijateljske odnose med svojimi člani in med člani vseh ostalih Mednarodnih Propeler klubov na svetu.

6. člen

Klub nima pridobitniških namenov in ne opravlja gospodarskih dejavnosti ter nima
političnega značaja.

 

IV. ČLANSTVO

7. člen

Klub sestavljajo:

- člani,
- častni člani,
- dosmrtni člani.

8. člen

Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, ne glede na svoje državljanstvo, stara najmanj 25 let in, ki opravlja dejavnost, ki je kakorkoli povezana z namenom oziroma dejavnostmi kluba ter je zaprosila za včlanitev v klub. Prošnjo za članstvo se izpolni na posebnem obrazcu The International Propeller Clubs. O včlanitvi novega člana v klub odloča upravni odbor z večino svojih članov, ob upoštevanju enakih pogojev za sprejem vseh članov.

9. člen


Članstvo v klubu preneha v naslednjih primerih:

- z izstopom na podlagi pisne izjave člana kluba,
- z izključitvijo na podlagi sklepa skupščine kluba, v skladu z disciplinskim pravilnikom,
- s črtanjem iz članstva v primeru, da član ne plačuje članarine, po predhodnem opominu,
- s smrtjo člana.


V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV


10. člen

V smislu Zakona o društvih je pravica vseh članov, da volijo in so voljeni v organe kluba, da polnopravno sodelujejo v vseh razpravah, predlagajo rešitve in so v vseh pogledih enakopravni pri izvajanju svojih pravic, ki izhajajo iz članstva v klubu. Dolžnost članov je, da pravočasno plačujejo letno članarino, da se ravnajo po določilih tega statuta in drugih pravil kluba.

11. člen

Upravni odbor kluba lahko podeli naziv častni član fizični osebi na svojo lastno pobudo oziroma na pobudo vsaj polovice članov kluba. Upravni odbor kluba je pristojen tudi, da podeli naziv častnega člana predstavnikom oblasti za čas opravljanja njihove funkcije. Naziv častnega člana podeli upravni odbor kluba s sprejemom posebnega sklepa.

12. člen

Dosmrtne člane kluba imenuje, na predlog upravnega odbora oziroma na predlog vsaj polovice članov kluba, skupščina kluba izmed članov kluba, ki so se posebej odlikovali. Dosmrtni člani ne plačujejo članarine.

 

VI. ORGANI KLUBA

13. člen

Organi kluba so:
- skupščina,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor.
Skupščina kluba

14. člen

Najvišji organ kluba je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani kluba.

Člani kluba, ki do skupščine niso poravnali letne članarine v višini, ki jo je določil upravni odbor, na skupščini nimajo pravice glasovanja. Člani kluba, ki se skupščine ne morejo udeležiti, lahko pisno pooblastijo za glasovanje na skupščini drugega člana kluba. Vsak izmed članov kluba, ki se udeleži glasovanja na skupščini ne more imeti več kot eno pisno pooblastilo za glasovanje.

15. člen

Skupščina kluba se mora sestati najmanj enkrat letno, da izvoli člane upravnega odbora, sprejme zaključni račun kluba, program dela in finančni načrt kluba. Skupščina ima tudi druge pristojnosti, ki jih določa ta statut.16. člen

Skupščino sklicuje upravni odbor kluba. Vabilo z dnevnim redom in gradivom, ki se bo obravnavalo na skupščini, je potrebno posredovati članom praviloma najmanj 10 dni pred zasedanjem skupščine.

17. člen

Skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot polovica članov kluba. Če ob določenem času skupščina ni sklepčna, se začetek zasedanja prestavi za eno uro. Po preteku tega časa skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj ena tretjina članov kluba. Skupščina sprejme odločitev z večino glasov prisotnih članov kluba razen o sprejemu in spremembi statuta, ko je potrebna tričetrtinska večina vseh članov kluba. Glasovanje na skupščini je javno, če skupščina ne odloči drugače.


Upravni odbor

18. člen

Delo kluba med dvema zasedanjema skupščine vodi upravni odbor, ki je za svoje delo odgovoren skupščini kluba.

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:

- pripravlja gradivo za skupščino in jo sklicuje,
- uresničuje sklepe skupščine,
- pripravi predlog programa dela kluba,
- pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa kluba,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom.

 

19. člen

Upravni odbor sestavlja najmanj 6 in največ 12 članov. Izvoli jih skupščina kluba, ki odloči tudi o številu članov upravnega odbora.

20. člen

Mandat upravnega odbora traja tri leta s tem, da so posamezni člani lahko ponovno izvoljeni. Kroženje članov upravnega odbora se zagotavlja tako, da se vsako leto voli ena tretjina članov. Pri prvih volitvah je potrebno določiti kdo vse voli za eno leto, kdo za dve leti in kdo za tri leta. Člani, izvoljeni kot zamenjava zaradi prenehanja mandata posameznemu članu iz drugih razlogov kot konec rednega mandata, se izvolijo za obdobje, ki je ostalo odhajajočemu članu.

21. člen

Upravni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in člana, ki je zadolžen za odnose z javnostjo.

22. člen

Upravni odbor lahko zadolži enega ali več članov odbora, kakor tudi članov kluba, ki niso člani upravnega odbora, za posebne naloge. Člani, ki so bili zadolženi za posebne naloge in niso člani upravnega odbora, se lahko udeležijo sej odbora, ko razpravlja o nalogi, ki jim je bila naložena.

23. člen

Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov podpredsednik. Sklic upravnega odbora lahko zahteva tudi najmanj tretjina članov odbora. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica njegovih članov. Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika upravnega odbora. O sejah upravnega odbora se vodi zapisnik.

24. člen

Predsednik upravnega odbora, ki je hkrati predsednik društva oziroma zakoniti zastopnik, ima naslednje naloge:

- predstavlja in zastopa klub,
- sklicuje in vodi sejo upravnega odbora,
- je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta,
- je odgovoren za zakonito delo kluba,
- upravlja druge naloge, ki mu jih poverita skupščina ali upravni odbor kluba.

25. člen

Upravni odbor lahko ustanovi stalne ali začasne komisije s tem, da določi njihove pristojnosti in pooblastila. Upravni odbor določi tudi število članov takšnih komisij.

Nadzorni odbor

26. člen

Klub ima nadzorni odbor, sestavljen iz predsednika in dveh članov, ki jih za dobo 3 let izvoli skupščina kluba. Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje kluba ter ali se odgovorno in ekonomsko smotrno uporabljajo sredstva kluba v skladu s sprejetim finančnim načrtom. Nadzorni odbor veljavno  sklepa, če je na seji prisotna večina njegovih članov, odloča pa z večino vseh glasov. O svojih ugotovitvah in sklepih mora nadzorni odbor seznaniti skupščino kluba, po potrebi pa tudi upravni odbor.

VII. FINANČNO – MATERIALNO POSLOVANJE

 

27. člen


Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- s članarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
- z darili in volili,
- z donacijami,
- iz javnih sredstev in
- iz drugih virov. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

28. člen

Višino letne članarine, ki jo morajo plačati člani kluba, določi upravni odbor. Članarino morajo člani kluba plačati v roku 2 mesecev po začetku koledarskega leta. Če članarina ni plačana v navedenem roku, upravni odbor člana pisno opomni na njegovo obveznost. V primeru, da član ne plača članarine niti v roku enega meseca po pisnem opominu, upravni odbor odloča o ukrepih, kar lahko vključuje tudi črtanje člana iz kluba.

29. člen

S sredstvi kluba razpolaga upravni odbor v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom. Materialno – finančno poslovanje kluba mora biti v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi. Podatki se izkazujejo v skladu z Računovodskim standardom za društva, ki ga sprejeme pooblaščena organizacija. Odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta kluba je njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.

VIII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA KLUBA

30. člen

Javnost dela kluba je zagotovljena:

- z izdajanjem pisnih informacij in drugih dokumentov,
- z možnostjo ogleda v zapisnike sej vseh organov in drugih dokumentov vsem članom in drugim,
- prek sredstev javnega obveščanja. Za javnost dela kluba je odgovoren njegov predsednik.

 

IX. KONČNE DOLOČBE

31. člen

Ta statut sprejme skupščina kluba s tričetrtinsko večino glasov vseh članov kluba. Vse spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo na enak način in po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.


32. člen

Klub preneha v naslednjih primerih:

- po volji članov,
- s spojitvijo z drugimi društvi,
- s pripojitvijo k drugemu društvu,
- po samem zakonu.

 

V primeru, da klub preneha z delom, preide vso njegovo premoženje po poravnavi vseh obveznosti na po dejavnosti sorodno društvo, v primeru, da takega društva ni, pa lokalni skupnosti. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

 

Koper, dne 20.4.2005

Predsednik kluba
Bruno Korelič